Verdiepen


Inleiding

Voor een verdere analyse van de opgaven zijn er instrumenten beschikbaar gericht op kennis en onderzoek. Met gerichte data, informatie en analyses ontstaat een beter inzicht in de kansen en mogelijkheden van het knooppunt. Dit leidt tot onderbouwde keuzes en ontwikkelrichtingen.

Vergelijkbare onderzoeken

Wanneer je een verdiepend onderzoek wilt gaan doen, raden we je aan om eerst te kijken op Open Research Platform om te zien of er niet elders al een vergelijkbaar onderzoek is gedaan.

Overige thema’s

In gebiedsontwikkeling zijn parkeren en klimaatadaptatie belangrijke aspecten. Rondom knooppunten vraagt parkeren een andere benadering dan elders binnen een gemeente. De verschillende parkeeronderzoeken en leidraad Gebiedsontwikkeling en Smart Mobility van de MRA kunnen hiervoor dienen als inspiratie. Daarnaast is het raadzaam om zo vroeg mogelijk in het proces klimaatadaptatie mee te nemen.

Overige tools

Scenariostudies zijn een hulpmiddel om ontwikkelrichtingen en de impact daarvan op het knooppunt en de corridor te voorspellen. Met serious gaming kan je gezamenlijk op een interactieve manier de impact van woningbouw op mobiliteit en vice versa inzichtelijk te maken, op zowel knooppunt- als corridorniveau.

Scenariostudies

Scenariostudies en verkeersmodellen helpen bij het bepalen van de (omvang van de) opgaven en effecten van verstedelijking en mobiliteit en worden gebruikt om oplossingsrichtingen verder uit te werken. Hoe ontwikkelt het aantal reizigers zich? Welke toekomstscenario’s verwachten we? Wat zijn de gevolgen van gekozen oplossingen? Bekijk als voorbeeld de scenariostudie in het kader van MIRT Noordwestkant Amsterdam (NowA) of Toekomstscenario’s Kennemerlijn.

Open research Amsterdam (MRA)

Op het platform Open Research Amsterdam wordt onderzoek, kennis en innovatie over Amsterdam en de metropoolregio verzameld en gedeeld. Hierdoor zie je wie met welke thema’s bezig is in de stad. Vind wat je nodig hebt en deel je eigen onderzoek.

Handboek Buitenpoorten

Buitenpoorten zijn stations die tussen stad en land in liggen en zo zijn ingericht dat mensen makkelijk hun weg vinden naar de natuur (‘toegangspoorten’). Het handboek Buitenpoorten is een hulpmiddel voor iedereen die een Buitenpoort station wil ontwikkelen met een helder stappenplan voor proces en organisatie en een handreiking voor de inrichting van het station en de programmering. Zie deze video en de website voor meer informatie.

Serious gaming

Serious games kunnen helpen bij het gesprek over knooppuntontwikkeling. Denk bijvoorbeeld aan de serious game VerduurSamen. Hierbij ligt de focus op toekomstbestendige stationsgebieden en richt zich specifiek op de relatie tussen gebiedsontwikkeling en duurzaamheid. Een ander voorbeeld is de serious game Mobiele Stad (experiment Innovatieprogramma Mobiele Stad) waarmee de effecten van beleid en investeringsbeslissingen in wonen en bereikbaarheid inzichtelijk worden gemaakt.

Parkeeronderzoek Noord-Holland

In het parkeeronderzoek Noord-Holland (2020) wordt onderzocht hoe parkeerbeleid kan dienen als sturingsmiddel om duurzame en toekomstbestendige verstedelijking in Noord-Holland mogelijk te maken.

Klimaatadaptatie

Het is nodig om nieuwe ontwikkelingen te toetsen aan de effecten van klimaatverandering. Knooppuntontwikkeling biedt bij uitstek kansen om maatregelen op het gebied van klimaatadaptatie te nemen. Lees meer in het document ‘Klimaatadaptatie & OV-knooppunten’ of kijk voor diverse onderzoeken en subsidieregelingen op de website Klimaatadaptatie van provincie Noord-Holland.

Overig onderzoek

Provincie Noord-Holland kan ook helpen bij onderzoek naar:

Neem hiervoor contact op ovknooppunten@noord-holland.nl

Leidraad gebiedsontwikkeling & smart mobility 2.0 (MRA)

In de (vernieuwde) leidraad Gebiedsontwikkeling & Smart Mobility staat het Mobiliteits Programma van Eisen (MPvE) centraal. In het MPvE worden regionale en gemeentebrede mobiliteitsambities geconcretiseerd op gebiedsniveau. Het biedt een handreiking bij het verzilveren van de kansen die de mobiliteitstransitie biedt voor projecten in de gebiedsontwikkeling.

Onderzoek P+R MRA

In het P+R-onderzoek (2019) wordt op het niveau van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) onderzocht hoe P+R-terreinen functioneren (ook in onderlinge samenhang) en wat de knelpunten zijn en geeft een vertrekpunt voor oplossingsrichtingen. Bekijk ook de toelichting en bijlagen.