Afspreken


Inleiding

Het ontwikkelen van OV-knooppunten vraagt om een stevige bestuurlijke aanpak. Zorgvuldige besluitvorming en een goede afstemming op relevante beleidsprocessen zijn essentieel voor het slagen van het ontwikkelproces. Om de samenwerking en het commitment te borgen zijn er verschillende mogelijkheden denkbaar, zoals een intentie- of samenwerkingsovereenkomst, alliantie- of corridorpact, ontwikkelstrategie of een actieprogramma.

Om projecten tot uitvoering te brengen, is vaak co-financiering nodig. Dit vraagt om het gezamenlijk opstellen van een businesscase. De provincie kan vanuit haar stimulerende rol het laatste zetje geven om de business case sluitend te maken.

Afspraken op corridorniveau

This image has an empty alt attribute; its file name is 5.6-Fotografie_MG_4629-1024x683.jpg

De provincie Noord-Holland werkt samen met gemeenten, NS en ProRail aan regionale strategieën voor een aantal omgevingen op en rondom het spoor (corridor). Per corridor maken betrokken partijen afspraken met elkaar in een gezamenlijk actieprogramma (IJmond/Zuid-Kennemerland en Gooicorridor). Het doel is de ontwikkelingen rondom OV-knooppunten, bijvoorbeeld op het gebied van verstedelijking en het openbaar vervoer, in samenhang te bekijken en te versterken.

De Regionale Ontwikkelagenda Noord-Holland is een overkoepelend document dat de stand van zaken op de verschillende corridors en de samenhang daartussen weergeeft.

Afspraken op knooppuntniveau

Om van gedeelde ambities tot een stedenbouwkundig plan te komen kunnen afspraken worden gemaakt op knooppuntniveau en kunnen bijvoorbeeld partnerships, intentieovereenkomsten (voorbeeld Hoorn) en alliantiepacten (voorbeeld Haarlem) worden gesloten. Zie website Overige Knooppunten.

Financiering

Knooppuntontwikkeling is complex en vergt vaak forse investeringen van zowel publieke als private partijen. Voor het maken van een financieringsstrategie zijn verschillende vragen relevant, bijvoorbeeld over co-financiering en bijbehorende (subsidie)voorwaarden, de verdelingssystematiek, de grondexploitatie en business case van een gebiedsontwikkeling. Maar ook hoe een slimme prioritering en fasering kan bijdragen aan het stapsgewijs ontwikkelen van het knooppunt. Door het bundelen van verschillende financieringsstromen kan synergie ontstaan.

Vanuit haar stimulerende rol kan de provincie bijdragen aan concrete maatregelen. In het bestedingsplan OV-fonds zijn de doelstellingen, uitgangspunten en randvoorwaarden genoemd voor een bijdrage. In het OV-fonds is tot en met 2023 20 miljoen euro opgenomen voor integrale projecten met doelen op het gebied knooppuntontwikkeling, OV-bereikbaarheid en verbetering van de ketenreis.

Relevante beleidstrajecten

Het is zaak om relevante beleidstrajecten en investeringsprogramma’s goed in kaart te brengen op het gebied van verstedelijking, duurzaamheid en mobiliteit, zowel op lokaal, regionaal als Rijksniveau maar ook provinciale fiets-, natuur- en verduurzamingsprogramma’s en regionale programma’s.

Regio/MRA

Landelijk

Meer informatie

Wil je meer weten over de verschillende (regionale) overleggen, samenwerkingsvormen of beleidstrajecten? Neem hiervoor contact op ovknooppunten@noord-holland.nl.