Kennisportaal OV-knooppunten


Inleiding

Welkom op het kennisportaal OV-knooppunten van provincie Noord-Holland. Hier vind je alle instrumenten en onderzoeken om, samen met partners, de opgaven in beeld te brengen en toe te werken naar een optimale ontwikkeling van een OV-knooppunt. Op deze pagina is de gebruikswijzer te vinden.

Afspreken: besluitvorming & realisatie

Het ontwikkelen van OV-knooppunten vraagt om een stevige bestuurlijke aanpak. Zorgvuldige besluitvorming en een goede afstemming op relevante beleidsprocessen zijn essentieel voor het slagen van het ontwikkelproces. Om de samenwerking en het commitment te borgen zijn er verschillende mogelijkheden denkbaar, zoals een intentie- of samenwerkingsovereenkomst, alliantie- of corridorpact, ontwikkelstrategie of een actieprogramma.

Verkennen: opgaven & probleemanalyse

Het gezamenlijk verkennen van de opgaven rondom het OV-knooppunt is meestal het startpunt van het ontwikkelingsproces. Wat zijn de urgente opgaven? En hoe optimaliseren we het knooppunt en versterken we de gewenste identiteit, nu en in de toekomst? De verschillende instrumenten hangen nauw met elkaar samen. Het ene instrument volgt vaak op het andere. Wanneer pas je welk instrument toe?

Reflecteren: monitoren & evaluatie

Knooppuntontwikkeling vergt een continue aanpak en lange adem. Knooppuntontwikkeling is pas echt effectief wanneer je ontwikkelingen monitort, de aanpak periodiek evalueert en waar nodig de doelstellingen aanpast. Ervaringen en inzichten van andere knooppunten en corridors kunnen leerzaam zijn voor de aanpak van je eigen knooppunt of corridor.

Verdiepen: kennis & onderzoek

Voor een verdere analyse van de opgaven zijn er instrumenten beschikbaar gericht op kennis en onderzoek. Met gerichte data, informatie en analyses ontstaat een beter inzicht in de kansen en mogelijkheden van het knooppunt. Dit leidt tot onderbouwde keuzes en ontwikkelrichtingen.

Programma OV-knooppunten

Het programma werkt aan duurzame verstedelijking rondom goed bereikbare OV-knooppunten. Door de ruimte rondom stationsgebieden optimaal in te richten ontstaan aantrekkelijke plekken om te wonen, werken of verblijven. Met multimodale knooppunten wordt de reistijd van mensen verkort en de deur-tot-deurreis beter gefaciliteerd. Lees meer op de OV-knooppunten website van provincie Noord-Holland.

Verbinden: samenwerken & creativiteit

Voor het ontwikkelen van OV-knooppunten is goede samenwerking erg belangrijk. Knooppuntontwikkeling is complex en vergt de inzet van verschillende publieke, private en maatschappelijke partijen. Ook de inbreng van omwonenden en gebruikers is waardevol en kan de betrokkenheid vergroten. Een creatieve aanpak met ruimte voor co-creatie behoort ook tot de mogelijkheden.